75174008 - vagt tlf 51512508
godfest@mail.dk

Lejebetingelser

Anvendelse

Følgende almindelige lejebetingelser anvendes på al leje af materiel fra Bramming Festudlejning, med mindre andet er specielt skriftligt aftalt.

Lejeperiode

Hvis ikke andet er aftalt, gælder nævnte priser for én dag eller weekend, samt mulighed for afhentning eller levering 1 til 2 dage før og efter. Hvis Bramming Festudlejning ikke modtager det lejede rettidigt, opkræves 50 % af det fulde beløb for hver efterfølgende dag. For Jukebokse er lejeperioden kun selve festdagen og frem til næste morgen. Med mindre andet er aftalt.

Afbestilling

For telte og tilbehør til samme, betales 50 % af lejeværdien ved afbestilling senere end 15 dage før leveringen. Det er ikke muligt at ændre en ordre nedad senere end 4 arbejdsdage før leveringsdagen. I konfirmationsperioden gælder dog 7 dage før. Ved eventuel annullering af lejeaftale inden 8 dage før aftalt levering, betales 50 % af det fulde beløb, ved senere annullering betales det fulde lejebeløb.

Levering & transport

Ved transport forstås kørsel fra Bramming Festudlejnings adresse, og så tæt på lejers ønskede brugsadresse som muligt med bil. Hvis ikke andet er aftalt er lejer behjælpelig med aflæsning og læsning af det lejede materiel på brugsadressen. Ved trapper eller lang leverings afstand fra bil, Skal dette meddeles Bramming Festudlejning inden levering.

Lejer er selvfølgelig velkommen til selv at afhente service. MEN det er en betingelse at dette foregår i en lukket, rengjort vogn, således at transporten af det lejede materiel kan foregå under betryggende forhold. Lejer forestår slev for af og pålæsning. Bramming Festudlejning kan ikke være behjælpelig ved af og pålæsning.

I tilfælde af strejke, lockout eller anden arbejdsstandsning, krig, brand, statslige indgreb eller anden force majeure, som forhindrer, eller i væsentlig grad vanskeliggør levering af materiellet, udsættes levering af materiellet, så længe den pågældende tilstand varer.

Ansvar for levering fra samarbejdspartnere

Bramming Festudlejning frafalder ethvert ansvar for levering af varer og/eller tjenester fra tredje part (dvs. vores eventuelle samarbejdspartnere).

Udlejningsbetingelser for telte

Lejer kan ikke forvente at få det lejede opstillet i tilfælde af så dårligt vejr, eller anden force majeure, at det opstillede ville lide væsentlig skade. Bramming Festudlejning er uden ansvar for eventuel opstået forsinkelse som følge heraf.

Bramming Festudlejning er ligeledes ikke ansvarlig for uvejr, vind eller temperatur.

Jordbunden skal være af en sådan beskaffenhed, at teltpløkke kan isættes forsvarligt. Teltpløkker og fortøjring må under ingen omstændigheder fjernes uden tilladelse fra Bramming Festudlejning.

Hvis Bramming Festudlejning skal lægge gulv, skal arealet være plant. Ved eventuel opklodsning af gulv bliver der beregnet ekstra timeløn + materialeforbrug.

Står lejer selv for nedlægning og optagning af gulvet skal pladerne leveres stablet, som ved modtagelsen.

Lejer fjerner enhver form for affald i og omkring teltet, inden dette nedtages.

Opvarmning af telte skal foregå ved hjælp af materiel, der er godkendt til dette brug.

Lejer er selv ansvarlig for myndighedernes eventuelle godkendelse af opstillingen.

Ansvarlig person + hjælpere

Der skal altid være én til to hjælpere, og en ansvarlig person tilstede ved opstillingen, for rigtig placering etc., og ved nedtagning for konstatering af eventuelle skader.

Opklæbning mv.

Henstilling af genstande samt opklæbning med tape på teltdugen må ikke finde sted. Dette vil efter endt leje blive fjernet for lejers regning (Timeløn) Der må ej heller grilles, bruges åben ild eller rygeovn i – eller i nærheden af de lejede telte.

Ansvar for det lejede materiel

Rent juridisk skal det man har lånt / lejet tilbageleveres i samme stand som da man modtog det – det vil sige – så længe det lejede befinder sig hos lejeren, er denne ansvarlig for enhver hændelig skade, der eventuel måtte påføres det lejede, ligesom lejer bærer risikoen for det lejedes bortkomst eller hændelige undergang.

Kan en reparation udføres, sker dette ved Bramming Festudlejnings foranstaltning og for lejers regning. Ved bortkomst og ikke reparerbare skader, erstattes til fuld nyværdi. Bramming Festudlejning er ikke ansvarlig for eventuel personskade forvoldt af det lejede.

Betalingsbetingelser

Lejebeløbet med eventuelle tillæg for andre ydelser betales kontant ved levering/afhentning, såfremt ikke andet skriftligt er aftalt. For leje af telte og andre større arrangementer kan der opkræves et aconto på 50 %. Ved fremsendelse af frankerede forsendelse påføres et faktureringsgebyr. Ved for sen betaling påføres renter ifølge gældende lov, samt et rykkergebyr på kr. 100,- pr. rykker.

Eventuelle reklamationer

Eventuelle reklamationer skal foretages inden ibrugtagning, dog senest 12 timer efter modtagelse. Hvis lejer ikke rapporterer til Bramming Festudlejning om fejl eller mangler, inden for den givne tidsramme, betragtes materiellet som modtaget i fejlfri stand, hvorved lejer har ansvaret. Senere reklamationer anerkendes ikke.

Særligt

Alle lejede effekter returneres i rengjorte stand, hvis ikke andet er aftalt, dog ikke de dele, der på ordrebekræftelsen står nævn med at vi vasker op. Stofduge og servietter som tilbageleveres i en vasketøjssæk skal være tørre så der ikke opstår fugt skader – alle udleverede duge og servietter bliver sendt til vaskeri uanset om de er brugte eller ej. Ved afhentning/tilbagelevering skal det lejede service være pakket i samme emballage som det blev leveret i. Borde, stole og emballage til materiellet må ikke udsættes for fugt, regn eller lignende. Alle plast borde og stole må ikke udsættes for kraftig varme, så som fyrfadslys, varme gryder osv.

Alle angivelser for mål og vægt er ca. angivelser.

Der kan også forekomme små forskelle i længder og farver på stofdugene. Dette har ingen betydning hvis De vælger de korrekte længder til bordene.

Rengøring

– Sølvlysestager rengøres af Bramming Festudlejning. Ellers overhældes de med kogende vand til stearinen er opløst. Tørres herefter med et viskestyk.

– Sølvfade og varmeplader må ikke rengøres med skuresvamp eller skurepulver! (kun med blød børste og varmt vand)

– Borde og stole tørres af med en fugtig klud.

– Alt vort bestik, glas og porcelæn tåler opvaskemaskine, men husk at kontrollere salt og afspændingsmiddel i maskinen.

– Brugte duge tilbageleveres tørre og uden affald.

– Teltet skal være tømt og gulve skal være fejet før afhentning.

-Der må under ingen omstændigheder bruges nogen form for tape eller klisterbånd på telte og lejede effekter.

Bramming Festudlejning forbeholder sig retten til ændringer i priser og lejebetingelser.